Regnskapsførerbransjen er i en utvikling der det tilbys spesialiserte tjenester innenfor deler av regnskapsprosessen. Det har knyttet seg usikkerhet til spørsmålet om autorisasjonsplikt for oppgaver som ikke direkte gjelder føring av bilag eller utarbeidelse av årsregnskap. På bakgrunn av at aktører uten autorisasjon tilbyr spesialiserte tjenester, som ikke er del av et fullstendig regnskapsføreroppdrag, var det behov for å ta stilling til hvilke oppgaver som utløser autorisasjonsplikt.
Lønnstjenester
Finanstilsynet legger til grunn at lønnstjenester er å anse som regnskapsføring etter regnskapsførerloven § 2 når de er en integrert del av oppdragsgivers regnskapssystem, eller omfatter pliktig regnskapsrapportering etter bokføringsloven § 3 eller innebærer oppfyllelse av oppdragsgivers dokumentasjonsplikt etter bokføringsloven § 10. Dette medfører at næringsdrivende som påtar seg slike lønnstjenester for andre er autorisasjonspliktige etter regnskapsførerloven § 1.
Faktureringstjenester
Utarbeidelse av dokumentasjon av salg av varer og tjenester utløser ikke autorisasjonsplikt. Heller ikke utarbeidelse av lister over transaksjoner knyttet til faktureringstjenesten er autorisasjonspliktig, forutsatt at tjenesten ikke omfatter avstemming mot bokførte opplysninger
Etter Finanstilsynets syn tilsier reelle hensyn at faktureringstjenester som tilbys av factoringselskaper og inkassoforetak som ledd i oppdrag etter finansieringsvirksomhetsloven og inkassoloven, ikke i tillegg utløser autorisasjonsplikt etter regnskapsførerloven § 1.

Avgiftsrepresentant i Norge
Utenlandsk næringsdrivende skal ha avgiftsrepresentant i Norge dersom vedkommende ikke selv har forretningssted eller hjemsted her i landet. Avgiftsrepresentanten har medansvar for at bokføringsplikten overholdes for omsetningen her i landet, og skal levere oppgave over omsetning til avgiftsmyndighetene i henhold til lov om merverdiavgift (lov 2009 nr 58).
Det vises til at oppdragsgiver i utgangspunktet ikke er underlagt norske regnskapsregler, men defineres som bokføringspliktig fordi det foreligger plikt til å utarbeide og sende omsetningsoppgave til skattemyndighetene etter merverdiavgiftsloven, jf bokføringsloven § 2 annet ledd. Tjenesten er derfor regnskapsføring, selv om bokføringsplikten kun gjelder omsetningsregnskap og tilhørende dokumentasjon.
Etter Finanstilsynets oppfatning er utarbeidelse av oppgave for kompensasjon av merverdiavgift ikke å anse som regnskapsføring etter regnskapsførerloven § 2 første ledd. Det vil derfor ikke utløse autorisasjonsplikt å påta seg slik tjeneste i næring for andre

Kilde :
Finanstilsynet,10.04.2010”Autorisasjonspliktensgrense”, www.finanstilsynet.no