A-melding fra 01.01.2015

Alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn/ytelser, må forberede sine systemer for sending av A melding Virksomheter uten lønnssystem kan registrere a-meldingen manuelt i Altinn. A-meldingen skal sendes månedlig. Fristen er den 5. i påfølgende måned,justert for...

Spesialiserte tjenester som utløser autorisasjonsplikt

Regnskapsførerbransjen er i en utvikling der det tilbys spesialiserte tjenester innenfor deler av regnskapsprosessen. Det har knyttet seg usikkerhet til spørsmålet om autorisasjonsplikt for oppgaver som ikke direkte gjelder føring av bilag eller utarbeidelse av...

Hvem må dokumentere timer?

Bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri Dette gjelder den som påtar seg et fysisk rettet bygge- og anleggsoppdrag, f.eks. snekkere, rørleggere og elektrikere Forretningsføreroppdrag Forretningsføreroppdrag er, i likhet med mer ordinære regnskapsføreroppdrag,...

Hva lønner seg, firmabil eller egen bil?

På generell basis er egen bil med kjøregodtgjørelse en gunstigere ordning enn ren firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at skattebelastningen på firmabilen fortsatt er så høy at den ofte overstiger de faktiske kostnadene ved bilholdet, mens bilgodtgjørelse etter...