Kunskap -å takle stress

Dagens arbeidsliv stiller høyt krav til kunskap, effektivitet, produktivitet, oppdatering, betimelighet.
Konkuranse i arbeidsliv er stor ,stress nivå er høy, trusselen om oppsigelse og omplassering er hverdagen for mange ansatte.

Noe undersøkelser viser at 75 % av Norges netto nasjonalformue utgjøres av humankapitalen, dvs av menneskelige faktor.
Derfor er bevisthet om hvordan mennesker trives på arbeidsplass stadig viktigere spørsmål. Å tenke kun på fortjeneste og undervurdere mennesketrivsel er ikke tilstrekelig nok. Ikke på lang sikt i hver fall.
Mangel på trivsel reduserer menneskenes arbeidsevne,øker sykefraværet, behov for utskifting av arbeidstakere ,manglende kontinuitet på arbeidsplass.Og alt dette igjen virker negativt på trivselen. Konsekvensen er negativ arbeidsmiljø og økende stress.
Største ansvar for arbeidsmiljø ligger på lederen . Det er lederene som skaper arbeidsmiljø med sine regler , oppgaver, normer , komunikasjons kanaler , avgjørelser , stillings instrukser.
Hvordan ledere må eller ikke må oppføre seg er emne for seg selv og det står i enhver lærebok om ledelse.Men, det er viktig å huske at god organisasjons struktur er en selvfølge for å holde et lav stressnivå. Eller si det omvendt : høy stressnivå finnes der hvor alle ting har ikke plasert på riktig plass.

Vi bør ikke glemme arbeidstakere.
Tese at man ikke kan mister stilling hvis vedkommende kommer på jobb hver dag og ”gjører det beste som han/hun kan ” – er gått ut på dato.
Man kan ikke være trygg at jobbposisjon vil bevares uten noe ekstra innsats. I hver fall ikke på de interessante og godt betalte stillinger.

Enhvar type av stress har felles kilde som kan beskrives med felles nevner: angst, utrygghet og usikkerhet, ( A.Brudevold:Stress og det lille øyebliks avspenning )
Da vi kan prøve å være kloke og konkludere at vi trenger det motsatte – trygghet.
Trygghet kan motvirke stress og det er noe som vi mottar fra omgivelsen .Fra foreldrene, partnere , ledere , arbeidsgivere.